Selecteer het land van de vacature waarvoor u solliciteert voor de specifieke algemene voorwaardenAlgemene gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website (de "website") is eigendom van en wordt beheerd door CVWAREHOUSE NV, geregistreerd bij de Crossroads bank for Enterprises met het nummer 0464.577.045, heeft haar maatschappelijk zetel in de Lambermontstraat 10, 2000 Antwerpen (België), (hierna “CVWarehouse”). CVWarehouse is bereikbaar via telefoon op dit nummer +32 3 202 42 20 of via email op dit adres. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden"), samen met ons privacybeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en CVWarehouse met betrekking tot het gebruik van de website. Door gebruik van de website, erkent u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk aanvaardt. CVWarehouse voorziet diensten gerelateerd aan rekruteringsprocessen, waaronder een job board voor kandidaten en een Applicant Tracking System voor ondernemingen. De informatie die u deelt op de website wordt enkel beschikbaar gesteld voor de werkgever(s) die u verkiest. Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer u de algemene voorwaarden en het privacybeleid accepteert op de website. Beëindiging van de overeenkomst wordt uitgevoerd door de verwijdering van de account die aangemaakt werd bij acceptatie van deze voorwaarden.

Beperking van verantwoordelijkheid

U geeft uw goedkeuring en u gaat akkoord dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en juistheid van de informatie in een CV die door u op de website wordt geplaatst.

De werkgevers zijn alleen verantwoordelijk voor de posts op hun website. CVWarehouse mag niet worden beschouwd als werkgever en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor beslissingen betreffende tewerkstelling, waarvoor dan ook genomen door eender welke instantie die jobs post op de website of door kandidaten die solliciteren voor deze jobs. CVWarehouse mag ten alle tijden, zonder enige (voorafgaande) kennisgeving, deze algemene voorwaarden wijzigen en eender welke andere informatie op deze website door desbetreffende tekst aan te passen.

 

Hoewel wij de beste antivirusprogramma’s gebruiken, sluiten wij enige aansprakelijkheid van virussen of wormen uit. Zodoende zullen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door het downloaden, installeren, opslaan of gebruiken van software of inhoud van onze website. Alle informatie op de website is met zorg verzameld, maar aangezien sommige informatie geleverd werd door derden, zijn wij niet altijd gemachtigd de juistheid van deze informatie te verifiëren. CVWarehouse kan, los van elke gebeurtenis, niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de volledigheid, het nut, de betrouwbaarheid of tijdloosheid van informatie gepubliceerd op de website; of voor de consequenties van handelingen of beslissingen genomen op basis van dergelijke informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website, met inbegrip van teksten, structuur, lay-out, grafische componenten, presentaties, namen, tekens, logo’s, software en andere elementen die deel uitmaken van de website, zijn intellectueel eigendom van CVWarehouse, zijn leveranciers en partners. We staan u toe om de inhoud uitsluitend te lezen en downloaden voor uw individuele, privé en niet-commerciële rekruteringsbehoeften. Reproductie of publieke verspreiding van de website, met inbegrip van de elementen hierboven vermeld, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van CVWarehouse.

 

Registratie en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw informatie en authenticatiegegevens. U zal verantwoordelijk worden geacht voor al het gebruik van uw registratie, al dan niet met uw toestemming. Hierbij geeft u ook uw akkoord CVWarehouse onmiddellijk op de hoogte te brengen van niet geautoriseerd gebruik van uw registratie- of authenticatiegegevens of paswoorden.

Vermeldingen en sollicitaties

Gelieve onze privacyverklaring te lezen alvorens persoonsgegevens te delen op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor het rechtmatig omgaan met uw gegevens wanneer deze bekend zijn gemaakt bij een potentiële werkgever.

Het systeemlandschap van CVWarehouse is beveiligd volgens hoge veiligheidsstandaarden.

CVWarehouse mag niet aansprakelijk worden gesteld voor kwaadwillige handelingen van derden of consequenties van dergelijke acties binnen de grenzen van toepassing van de wet.

Het is volledig uw verantwoordelijkheid nauwgezet de identiteit te verifiëren van een derde partij aan wie u vrijwillig persoonsgegevens vrijgeeft. We adviseren u daarom nooit gevoelige gegevens te delen, alvorens een contractuele arbeidsrelatie aan te gaan. Zelfs niet wanneer een rekruteerder hiernaar vraagt. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende zijn: identiteitskaart- of rijksregisternummers, creditcardgegevens of andere bankgegevens. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het rekruteringsproces van voornoemde derde partijen, evenals de consequenties of resultaten ten gevolge hiervan. We stemmen niet in met enige verantwoordelijk voor de relatie tussen kandidaten en de bedrijven die gebruik maken van onze diensten.

 

Uw verantwoordelijkheid betreffend inhoud met name bijlagen, illegale en gevoelige inhoud en accuraatheid

Gelieve te verzekeren dat u ons geen bijlagen verstuurd die wormen of virussen bevatten

Persoonsgegevens die u deelt op de website mogen volgende dingen niet bevatten:

(deze lijst is niet allesomvattend):

  • Informatie rond zwangerschap
  • Informatie betreffende etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische geloofsovertuigingen, lidmaatschap bij een vakbondsorganisatie, gezondheid en seksleven
  • Eer-rovende of lasterlijke informatie
  • Informatie die geen redelijk verband heeft met het vacatureprofiel
  • Bijkomende informatie bij het hierboven vermelde, zoals vastgesteld door uw lokale en nationale wetgeving rond privacy

 

Zelfs wanneer uw lokale wetgeving het prijsgeven van voornoemde informatie toestaat, is het niet toegestaan deze informatie te verstrekken aan derden via de website. Eens u een verhouding ondersteund door CVWarehouse aangaat met een potentiële werkgever of rekruteerder, is het verstrekken van dergelijke informatie uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

De informatie die u ons naar ons verzendt mag niet inaccuraat zijn, auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten schenden. Evenzeer mag deze informatie niet strijdig zijn met de wet of met andere wettelijke bepalingen, officiële regelgevingen, de rechten van derden of de goede zeden. (“Illegale inhoud”). Gelieve op te merken dat u CVWarehouse schadeloos dient te stellen voor alle vorderingen ingesteld tegen CVWarehouse, ten gevolge van uw mislukking bij het voorkomen van de verschijning van illegale inhoud in de informatie die u op onze website zet.

Bewaren van informatie

CVWarehouse mag uw informatie bewaren gedurende een redelijke periode in het licht van CVWarehouse’s wetmatige zakelijke doeleinden en mag u contacteren in verband met andere relevante arbeidsopportuniteiten. Gelieve ons op de hoogte te brengen tijdens het sollicitatieproces als u wenst dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard met als doel u op de hoogte te houden van arbeidsopportuniteiten.

 

Vorderingen

In geen geval zal CVWarehouse, haar leveranciers of een derde vernoemd op onze website aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot: incidentele of gevolgschade, verloren gegane winsten, of schade resulterend uit het gebruik van de website, of het onvermogen deze te gebruiken, ongeacht of CVWarehouse geïnformeerd is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Opzegging

CVWarehouse behoudt het recht om, naar eigen oordeel, alle rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering van uw plaatsingen op onze website en onmiddellijke beëindiging van uw registratie op de website of de mogelijkheid om de website en/of andere diensten die u worden aangeboden door CVWarehouse te betreden, bij schending van deze algemene voorwaarden of in het geval dat CVWarehouse de informatie die u indient op de website niet kan verifiëren of authentiseren.

Schadeloosstelling

U verklaart CVWarehouse te zullen schadeloos stellen in geval van een vordering, maatregel of eis, resulterend uit een schending van deze algemene voorwaarden tijdens het gebruik van de website.

 

 

Scheidbaarheid

Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden bevonden door een bevoegde juridische instelling, zal de ongeldigheid van desbetreffende bepalingen geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele kwijtschelding van termijnen in deze algemene voorwaarden zullen impliceren verdere of voortdurende kwijtschelding van een dergelijke termijn of een andere termijn.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De verhouding tussen u en CVWarehouse is onderhevig aan Belgisch recht, gepreciseerd dat alle dwingende bepalingen van het Franse recht betreffende de interpretatie en/of implementatie van de algemene voorwaarden toepasbaar blijven. In geval van onenigheid, zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen exclusief bevoegd, gepreciseerd dat de dwingen Franse regelgeving betreffende aanwijzing van een bevoegde rechter toepasbaar blijven. Door het selectievakje op het sollicitatieformulier aan te klikken bevestigt u dat:

  • u de algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd, met inbegrip van de privacyverklaring; en
  • u begrijpt en aanvaardt dat uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden zoals uiteengezet.